Szanowny Pracodawco! Masz możliwość sfinansowania kursów dla Twoich pracowników ze środków dostępnych w Krajowym Funduszu Szkoleniowym. Nasza firma posiada certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 uprawniający do realizacji kursów finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Ceryfikat

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2023-2027

Realizujemy usługi szkoleniowe dla firm, finansowane z Funduszy Europejskich dla województwa opolskiego

Działanie 5.5 Adaptacyjność Przedsiębiorstw i Pracowników

Projekt jest skierowany do pracodawców i pracowników.

Zakres wsparcia: kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje właścicieli firm i ich pracowników

Wysokość dofinansowania: do 80% pomoc de minimis

Działanie 5.11 Opolskie Kształcenie Ustawiczne

Projekt skierowany do osób od 15 roku życia zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji z własnej inicjatywy.

Zakres wsparcia: kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje mieszkańców województwa opolskiego (za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych)

Wysokość dofinansowania: do 85%

Powtórny nabór wniosków: marzec / kwiecień 2024 r.

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń
602 319 852

Oferta szkoleniowa

Niezwykle wszechstronna lista kursów i szkoleń, które zapewnią Ci rozwój i doskonalenie w różnorodnych obszarach

Obsługa i konserwacja urządzeń transportu bliskiego

 • Obsługa i konserwacja suwnic wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia
 • Obsługa i konserwacja dźwigów towarowo-osobowych
 • Obsługa i konserwacja żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych
 • Obsługa i konserwacja żurawi wieżowych, szybkomontujących, szynowych, i stacjonarnych
 • Obsługa i konserwacja podestów ruchomych przejezdnych, wiszących
 • Obsługa i konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • Obsługa i konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Egzaminy końcowe przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Budownictwo i obsługa maszyn budowlanych

 • Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy
 • Operator koparki jednonaczyniowej kl. III i kl. I
 • Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III i kl. I
 • Operator spycharki kl. III i kl. I
 • Operator walca drogowego kl. II
 • Operator wozidła technologicznego (wozidła drogowego)
 • Operator pomp do mieszanki betonowej kl. III
 • Operator pił mechanicznych do ścinki drzew
 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg
 • Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych
Egzamin końcowy przeprowadza Centrum Egzaminowania Operatorów WIT Łukasiewicz.

Elektroenergetyka

 • Grupa I urządzeń - E (eksploatacja), D (dozór) w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych służących do wytwarzania, przesyłania przetwarzania, i zużywające energię elektryczną
 • Grupa II urządzeń - E (eksploatacja), D (dozór) w zakresie urządzeń służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
 • Grupa III urządzeń - w zakresie urządzeń, instalacji i sieci gazowych służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe
 • Odnowienie uprawnień w zakresie Grupy I, II, III
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne, uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)

 • BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • BHP okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • BHP okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • BHP okresowe dla pracodawców pełniących funkcje Służb BHP
 • BHP okresowe dla Służb BHP
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Inne kursy zawodowe

Brukarz, Bukieciarstwo (florystyka), Bukieciarstwo z elementami dekupażu, Fryzjer, Kadry i płace - aktualizacja i uzupełnienie wiadomości, Kucharz, Kursy językowe (język angielski, język niemiecki), Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, Malarz – tapeciarz, Murarz, Podstawy księgowości z obsługą komputera, Podstawy obsługi komputera i Internetu, Projektowanie i pielęgnacja terenów zielonych, Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, Stylizacja paznokci, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie przedsiębiorstwem

Inne kursy w zakresie budownictwa i obsługi maszyn

Operator zagęszczarek i ubijaków, Operator narzędzi udarowych ręcznych, Obsługa wozideł technologicznych

+

Przeszkolonych osób

Kursów w ofercie

Wykładowców

Usługi BHP

Kompleksowa obsługa i doradztwo w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Oferujemy Państwu usługi związane z powierzeniem wykonywania zadań służby BHP w zakładach pracy. Podstawą prawną jest art. 23711 Kodeksu pracy §2 „Pracodawca w przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom z poza zakładu”, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 246, poz. 2468).

W ramach kompleksowej obsługi klientów zapewniamy obsługę BHP w zakresie:

 • Sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi firmy raz w roku ogólnych analiz stanu BHP, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • Bieżące informowanie Dyrektora firmy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Udział w komisji przekazującej do użytkowania nowo wybudowane lub przebudowane obiekty i urządzenia mające wpływ na warunki BHP
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP
 • Udział w opracowywaniu szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków
 • Opracowywanie protokołów powypadkowych z dziedziny BHP
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP
 • Doradztwo w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy
 • Szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie BHP oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami
 • Współpraca z organami PIS (Państwowa Inspekcja Sanitarna), PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) oraz laboratoriami analitycznymi i środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami
 • Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich
 • Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu BHP
 • Udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów
 • Reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy
 • Wykonanie i uaktualnianie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego
Ceryfikat Urząd Dozoru Technicznego Centrum Egzaminowania Operatorów - Łukasiewicz Warszawski Instytut Technologiczny